Privacy Policy

1. Terma

Dengan mengakses laman web ini, anda bersetuju dengan syarat perkhidmatan kami, semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan dan besetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang temoatan yang terpakai. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana terma ini, anda dilarang mengakses laman web ini. Bahan yang terkandung dalam web ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan tanda dagangan adalah terpelihara.

 

2. Penggunaan Lesen

Kebenaran diberikan untuk memuat turun satu salinan bahan (maklumat atau perisian) buat sementara waktu di laman web Diva Bee untuk kegunaan peribadi sahaja dan bukan untuk tujuan komersil. Dibawah pemerian lesen ini anda tidak boleh mengubah atau menyalin bahan-bahan untuk tujuan komersial atau tonton awam (komersil atau tidak komersil), percubaan untuk menyatu atau membalikkan sebarang perisian yan terdapat pada laman web Diva Bee, menghapus sebarang hak cipta atau isi kandungan atau  memindahkan bahan tersebut kepada orang lain atau 'cermin' bahan-bahan daripada server yang lain. Lesen ini akan ditamatkan secara automatik dan boleh ditamatkan bila-bila masa saja oleh pihak Diva Bee jika anda melanggar mana-mana syarat ini. Apabila penamatan lesen atau sekatan tontonan keatas bahan-bahan ini, anda mesti memusnahkan mana-mana bahan yang dimuat turun milik anda sama ada dalam format elektronik atau bercetak.


3. Penafian

Bahan-bahan di laman web Diva Bee disediakan pada asas. Diva Bee tidak memberi jaminan yang tersirat mahupun yang dinyatakan,dan menolak dan menafikan semua jaminan lain termasuk yang tanpa batasan, jaminan tersirat atau syarat keboleh dagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu atau pelanggaran hak harta intelektualatau pelanggaran hak lain.


Selain itu, Diva Bee tidak menjamin atau mewakili mana-mana pihak mengenai ketepatan atau keputusan atau kebolehpercayaan penggunaan bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan-bahan di laman web atau yang berkaitan dengan bahan-bahan trsebut atau mana-mana laman yang dihubungkan dengan laman web ini.  


4. Had / Batasan

Sekiranya Diva Bee tidak bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan (termasuk tanpa batasan, ganti rugi kerana kehilangan data atau keuntungan atau disebabkan gangguan perniagaan) yang timbul daripada penggunaan atau ketidak upayaan untuk menggunakan bahan-bahan di laman web Diva Bee walaupun wakil Diva Bee yang diberi kuasa oleh Diva Bee secara lisan atau secara bertulis mengenai kemungkinan kerosakan tersebut. Oleh kerana sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan batasan pada waranti tersirat atau batasan liabiliti untuk ganti rugi akibat atau sampingan, batasan ini mungkin tidak berlaku kepada anda.


 5. Ketepatan Bahan

Bahan-bahan yang dipaparkan di laman web Diva Bee boleh termasuk kesilapan teknikal, tipografi atau fotografi. Diva Bee tidak menjamin mana-mana bahan di laman ini adalah tepat, lengkap dan terkini. Diva Bee berhak membuat perubahan terhadap bahan yang terkandung di laman web ini pada bila-bila masa tanpa notis. Walau bagaimanapun, Diva Bee tidak bertangggungjawab terhadap pengemaskinian bahan tersebut.


 6. Pautan

Diva Bee tidak mengkaji semua laman web yang dipautkan ke laman web ini dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan mana-mana laman web yang dipaut. Penyertaan mana-mana pautan tidak menunjukkan pengesahan oleh Diva Bee dari laman web ini. Penggunaan mana-mana laman web yang dikaitkan adalah atas risiko pengguna sendiri.

 

7. Pengubahsuaian

Diva Bee berhak untuk mengubah suai semua terma dan syarat laman web ini bila-bila masa saja tanpa notis. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju dengan terma perkhidmatan terkini yang dikenakan.


 8. Undang-Undang dan Bidang Kuasa yang Terpakai

Terma dan syarat ini ditafsirkan dan mengikut arahan undang0undang yang berkuatkuasa di Malaysia. Setiap pihak dengan ini bersetuju untuk menyerah kepada bidang kuasa mahkamah kerajaan Malaysia untuk mengetepikan mana-mana bantahan mengikut tempat.


Perahsiaan Polisi

Kerahsiaan anda adalah penting bagi kami.

Ia adalah dasar Diva Bee untuk menghormati privasi anda mengenai semua maklumat yang mungkin kami kumpulkan semasa mengendalikan laman web kami. Oleh itu, kami telah membangunkan dasar privasi ini supaya anda memahami bagaimana kami mengumpul, menggunakan. berkomunikasi, mendedahkan dan menggunakan maklumat peribadi. Kami telah menggariskan dasar privasi kami dibawah.

Kami hanya akan mengumpulkan maklumat peribadi anda dengan cara yang sah dan adil, jika sesuai dengan persetujuan dan kebenaran individu tersebut.

Sebelum dan semasa mengumpul maklumat peribadi, kami akan mengenalpasti tujuan maklumat yang dikumpul.

Kami akan mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi semata-mata untuk memenuhi tujuan yang ditentukan oleh kami dan untuk tujuan sampingan lain, melainkan jika kami memperoleh persetujuan individu berkenaan atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.

Data peribadi harus relevan dengan tujuan yang hendak digunakan dan setakat yang diperlukan untuk tujuan berkaitan haruslah tepat, lengkap dan terkini. 

Kami akan melindungi maklumat peribadi dengan menggunakan perlindungan keselamatan yang munasabah terhadap kehilangan atau kecurian, serta akses tanpa kebenaran, pendedahan, penyalinan, penggunaan atau pengubahsuaian. 

Kami akan menyediakan maklumat kepada pelanggan tentang polisi dan amalan kami yang berkaitan dengan pengurusan maklumat peribadi. 

Kami hanya akan menyimpan maklumat peribadi tersebut selama yang kami perlu untuk memenuhi keperluan yang tersebut.

Kami komited untuk menjalankan perniagaan kami menikut prinsip-prinsip ini untuk memastikan kerahsiaan maklumat peribadi dilindungi dan dikekalkan. Diva Bee boleh mengubah dasar polisi ini dari semasa ke semasa atas budi bicara Diva Bee.